Cứ đi, ắt sẽ đến! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...
GUU TÂM SỰ