Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó, bình tĩnh đối mặt và bình tĩnh bước qua...
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ