“Không có ai thực sự hiểu sự ưu sầu hay nỗi vui mừng của kẻ khác.”
GUU TÂM SỰ