Tôi hay nhìn về quá khứ, vì nơi đó đã tạo nên tôi ở hiện tại.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ