Chỉ muốn viết cho vui, và mong những điều mình viết đến được nơi nó cần đến...
GUU TÂM SỰ