"Tôi không sợ khó, không sợ khổ, tôi chỉ sợ những phút yếu mềm của lòng tôi. Đối với tôi vượt qua bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất!"
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ