Yêu ai đó không phải là tin họ tuyệt đối mà là tin vào trái tim mình tuyệt đối.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ