Tôi không viết được những lời hoa mỹ- nhưng những gì tôi viết là cả trái tim và cảm xúc của chính mình!!!
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC