Trái đất sẽ không thể chỉ vì 1 ai đó mà ngừng quay. -_-
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC