"Sống phải tự tin, vì người ta không phân biệt được 1 người tự tin thật sự và 1 người cố gắng tự tin"
GUU TÂM SỰ