Dễ gần nhưng tâm hồn mong manh. Nhiệt tình nhưng kiêu và hơi độc đoán
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ