Người ta bước vào cuộc đời của nhau là để thực hiện một nhiệm vụ nào đó, và lặng lẽ ra đi là khi sứ mạng ấy đã được hoàn thành
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC