Năng động, yêu đời yêu người, . . . . . Nhưng liệu rồi người có yêu ta :)
GUU TÂM SỰ