Mong manh, dễ vỡ nhưng lúc cần lại cứng cỏi, mạnh mẽ đến lạ!
GUU TÂM SỰ