"Đừng than thở với gió, nó sẽ làm xáo động cả rừng cây. Có nhiều người như gió vậy, đem nỗi niềm của bạn rải khắp thiên hạ."
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ