"Người trao có nửa nụ cười mà ta mất cả cuộc đời để quên"
GUU TÂM SỰ