Nếu người ta muốn thì người ta có cách, còn nếu không còn tình cảm thì sẽ có lí do...
GUU TÂM SỰ