Cuộc đời này ai rồi cũng sẽ có đôi có cặp, ai rồi cũng sẽ có một người ở bên để sẻ chia, để thấu hiểu, để cảm thông rồi che trở...
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC