Sống là để đi và đi là để mang ánh sáng trở về.
GUU TÂM SỰ