Hiền lành, dịu dàng, tốt tính (tất cả đều tự nhận) nhưng luôn bị ức hiếp.
GUU TÂM SỰ