Sống không giận không hờn không oán trách! Sống mỉm cười với thử thách chông gai! Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai! Sống chan hòa với những người chung sống! Sống là động nhưng lòng luôn bất động! Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương! Sống yên vui danh lợi mãi coi thường! Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến!
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU CUỘC SỐNG
GUU CUỘC SỐNG
GUU CUỘC SỐNG
GUU CUỘC SỐNG
GUU CUỘC SỐNG
GUU CUỘC SỐNG
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ