Một cô gái trong nóng, ngoài lạnh. Luôn mạnh mẽ nhưng kỳ thực yếu đuối
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ