Mọi khó khăn khi cứ phải lặp đi lặp lại thì hiển nhiên nó sẽ thành thói quen mà bạn có thể thích ứng được. Hà cớ gì ta lại ngại đối mặt!
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ