Cuộc đời chính là những biến cố. Nếu chúng ta không dám đối mặt làm sao có thể biết được tiếp theo cuộc đời mình sẽ diễn ra như thế nào?
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ