Chỉ xin ngần ấy ngày bên nhau dù có qua đi thì anh vẫn nhớ chúng ta đã từng thương yêu nhau nhường nào........
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ