~ Một vạn câu xin lỗi cũng không thể tha thứ cho kẻ phá nát hạnh phúc cuộc đời cô~
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC