Đời con người ta, chuyện gì cũng có thể cố gắng đạt được, duy chỉ có tình cảm là không thể miễn cưỡng.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ