"Khi bạn thất bại hãy quay trở lại và tiếp tục bước đi, sẽ chẳng ý nghĩa gì nếu bạn cứ ngồi đó"
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ