Tiểu sử à,không có gì đáng nói,quá khứ ư : chỉ 1 màu buồn ,còn hiện tại có thêm nước mắt,tương lai thì không biết nữa...
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ