Cộ - là những thứ đã cũ, những chuyện đã qua. Phàm những chuyện đã cũ, đã qua thì người ta gọi là... Ký ức!!! Cộ, người lưu giữ những ký ức!!! https://www.facebook.com/pages/C%E1%BB%99/1562679767316077?ref=hl
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU CUỘC SỐNG
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ