Cộ - là những thứ đã cũ, những chuyện đã qua. Phàm những chuyện đã cũ, đã qua thì người ta gọi là... Ký ức!!! Cộ, người lưu giữ những ký ức!!! https://www.facebook.com/pages/C%E1%BB%99/1562679767316077?ref=hl
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC