Có những mảnh vỡ ghim rất chặt vào tim tôi. Lấy ra thì đau mà để đấy thì nguy hiểm vô cùng...
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC