Ngày trăng sinh thành Mùa thu thêm một vầng sáng ấm Toả vào đêm những điều thầm lặng Nhận về mình gió bụi ngàn phương (P.V.V viết cho C.T.H)
GUU TÂM SỰ