" Đừng trông mong từ bất kỳ ai và bất kỳ điều gì. Vì ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ rời bỏ bạn trong những lúc tối tăm nhất."
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ