Không mạnh mẽ nhưng cũng chẳng quá yếu đuối
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ