"Tôi đã từng cô độc, giống như một hạt mưa vậy..."
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ