Thích viết, muốn lưu giữ lại những cảm xúc chẳng thể quay lại lần thứ 2 trong đời.
GUU TÂM SỰ