Viết cho nỗi buồn của mình, và cho cả những người khác nữa...
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ