Tôi đã từng mơ về những chú ngựa hoang chạy trên một cao nguyên xanh mát
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ