Thích dùng sự hồn nhiên và vô tư của bản thân để đạo diễn nên một vở kịch không tồn tại bất kỳ rủi ro nào.
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ