"Cuộc đời cũng giống như CUỐN SÁCH, khi đọc đến đoạn buồn, hãy lật SANG TRANG MỚI chứ đừng GẬP SÁCH lại".
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC