Cầu một phút bình yên thanh tịnh Để ngắm hoa vàng trên cỏ chết ngày qua.
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC