Ít nói nhưng một khi đã hợp thì nói mãi không ngừng đơn giản, thẳng tính, sống có chút nội tâm. Luôn giữ vững phương châm: "Sống là phải cho đi đâu chỉ nhận riêng mình:.
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC