Khi dùng tay gõ phím lên cảm xúc của mình. Tôi biết có ai đó đag cười nhạo tôi. Hoặc có người sẽ nặg lòng khi tôi đag viết chính cảm xúc của họ Có khi họ đọc và chẳg thấy cảm xúc gì Vì khi đó là tự tôi khóc - cười với chính bản thân tôi. K cần viết để ai thấu cả. https://www.facebook.com/myduyen.van
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ