em muốn những tháng ngày tuổi trẻ để đổi lấy những tháng năm tuổi già đẹp đẽ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ