Tôi không viết những gì người ta thích, cũng không phải viết để thể hiện mình biết "múa" chữ hơn người... tôi viết cho chính tôi, cho những ngột ngạt và những yêu thương trong cuộc sống hiện tại...
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC