Đi kèm với từng câu chữ tôi viết ra đôi khi là những tiếng nấc nghẹn ngào, là nước mắt vô thức cứ rơi. Tôi thương cho mình ...
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ