"Quá khứ là để nhìn lại, chứ tuyệt đối không phải để tìm lại..."
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ