Tôi ích kỷ, không kiên nhẫn và thiếu an toàn. Tôi có những lỗi lầm, mất kiểm soát và lúc ấy không ai kìm được tôi. Nhưng nếu bạn không thể chấp nhận tôi vào những lúc tệ hại, bạn cũng không xứng được thấy những lúc tốt đẹp của tôi.
GUU TÂM SỰ