Tôi viết cho tôi, cho bạn, cho chúng ta- những người ít nhất đôi lần chênh vênh trong cảm xúc...
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC